Produkter

product image
Salgs og leveringsbetingelser for RECO AS
 1. Hvis ikke annet er muntlig, eller i form av annen skriftlig avtale med avvikende innhold, og som er skriftlig bekreftet av bemyndigede representanter for begge parter, skjer salget på nedenforstående betingelser. Disse betingelser må ved videre offerter gjøres kjent for sluttmottaker.
 2. Inntreffer begivenheter som i vesentlig grad virker forstyrrende på varens produksjon eller dens forsendelse på vanlig måte, er selgeren helt eller delvis fritatt for sin forpliktelse til rettstridig levering så lenge de således inntrådte tilstander varer. Som begivenhet av nevnte art regnes det bl.a. når omkostninger i forbindelse med varens produksjon og/eller forsendelse stiger uforholdsmessig, eller oppfyllelsen av bestemmelsene i denne avtalen blir vanskeliggjort av årsaker som krig, fare for krig, indre uro, blokade, naturkatastrofe, inn og utførselsforbud, statsinngrep, streiker, lockout, eller arbeidsinnstillelse ved selgers fabrikker, vannmangel, snøhinder, eller annet hinder forårsaket av værforhold, brann, driftsforstyrrelser, varemangel eller lignende forhold. Selgeren er i slike tilfeller heller ikke forpliktet til å levere varer som ikke stammer fra egne fabrikker. Kjøperen er forpliktet til etter hindringens opphør å avta den varemengde som ikke er blitt levert på grunn av en hindring som foran nevnt. Såfremt hindringen ikke er bortfalt etter 3 måneders forløp regnet fra siste dag i den måned da leveringen skulle ha funnet sted, har så vel selger som kjøper rett til å annullere kjøpet av det kvantum som ikke er levert. Gjøres det ikke bruk av denne rett, skal kvantumet leveres så snart hindringen bortfaller, dog under hensyntagen til den rekkefølgen hvori selgerens øvrige bestående leveranseforpliktelser i sin tid er inngått.
 3. De avtalte leveranseterminer ansees overholdt av selgeren når konnossementet resp. fraktbrevet er datert innen utløpet av vedkommende leveransetermin. Skulle kjøperen ikke meddele forsendelsesinstruksjoner i god tid, har selgeren rett til å benytte seg av passende skipningsleilighet. Kjøperen bærer merkostnaden, også ved fraktfri levering, om han ønsker annen og dyrere forsendelsesmåte enn den selgeren vanligvis anvender.
 4. Som grunnlag for avregning gjelder kun varens kvantum og beskaffenhet ved avsendelse fra fabrikk, med mindre feil fra selgerens side kan fastslås.
 5. Hvis en ordre skal effektueres ved suksessive leveringer, betraktes hver delleveranse som en særskilt kontrakt. Tvist om delleveranse har ingen innflytelse på de gjensidige rettigheter og plikter med hensyn til de øvrige delleveranser. Tvist om kontraktsmessigheten av en leveranse berettiger ikke kjøper til å tilbakeholde betaling for varer som allerede er levert. Kjøper kan imidlertid deponere fakturabeløpet i bank inntil tvisten er avviklet. Selgeren beholder under alle forhold eiendomsretten til leverte varer inntil vedkommende leveranse i sin helhet er betalt, og har rett til å få varene tilbake hvis betalingsfristen oversittes.
 6. I tilfelle dissens om kvalitetsforskjell mellom avtalt spesifikasjon og levert kvalitet, avgjøres ved voldgift med bindende virkninger for begge parter.
 7. Eventuelt ansvar for berettiget reklamasjon skal ikke fakturaverdien av vedkommende parti, ikke i noe tilfelle er selgeren ansvarlig for indirekte skader eller tap. Kjøper kan ikke gjøre noen krav, som er oppstått av mangel, gjeldene mot RECO A/S med mindre varene er fullt ut betalt.
 8. Reklamasjoner vedrørende:
  •Transportskade eller kolli skal skje straks ved varens ankomst og det er kjøperens sak å dokumentere slike skader eller mangler for rette jernbane-, skips- eller transportfører.
  •Kvantitet skal også skje til selger straks og senest 8 dager etter ankomst med spesifisert oppgave over kvantitetsavvikelsene.
  •Feil i varene må skje hurtigst mulig og senest 8 dager etter at feilen er eller burde vært oppdaget, dog i intet tilfelle senere enn 1 år fra varens mottagelse.
 9. Selgeren forbeholder seg retten til å forhøye prisene i samsvar med eventuell stigning i råvarepriser og andre produksjonskostnader, med mindre det uttrykkelig er notert faste priser gjeldene i et bestemt tidsrom.
 10. Hvis en fordring ikke innfris innen forfall, forfaller alle fordringer som selgeren har på kjøperen til øyeblikkelig innfrielse. Hvis kjøperen kommer i økonomiske eller likviditetsmessige vanskeligheter eller det oppstår noen endring i hans juridiske eller finansielle status, forbeholder selgeren seg retten til å kansellere inngåtte kontrakter eller kreve garantier.


Tillegg pkt. 2
Med mindre annet er uttrykkelig avtalt, finner leveringen sted "Fra fabrikk". Kjøper underrettes i god tid om den dag da varen står til hans disposisjon. Har kjøperen da ikke truffet de nødvendige foranstaltninger til avhenting av varen, har selgeren rett til å besørge den avsendt til kjøperen ved passende leilighet og på kjøperens bekostning.

« Tilbake


 • x
 • x